O comunitate religioasă, precum cea a Martorilor lui Iehova, este operator, împreună
cu membrii săi predicatori, în ceea priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
colectate în cadrul unei activităţi de predicare din casă în casă

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul unei astfel de activităţi trebuie să
respecte normele dreptului Uniunii în materie de protecţie a datelor cu caracter personal

La 17 septembrie 2013, Tietosuojalautakunta (Comisia finlandeză pentru protecția datelor) a
interzis Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta (Comunitatea religioasă a Martorilor lui
Iehova din Finlanda) să colecteze sau să prelucreze date cu caracter personal în cadrul activităţii
de predicare din casă în casă efectuate de membrii săi fără respectarea condițiilor legale privind
prelucrarea unor astfel de date.

Membrii acestei comunități, în cadrul activității lor de predicare în casă în casă, iau note privind
vizitele efectuate la persoane pe care nici ei şi nici comunitatea nu le cunosc. Datele colectate pot
să includă numele și adresele persoanelor abordate, precum și informații referitoare la convingerile
religioase ale acestora și la situația lor familială. Acestea sunt colectate pentru a servi drept aidemémoire
și pentru a putea fi recuperate în scopul unei eventuale vizite ulterioare, fără ca
persoanele vizate să fi consimțit la aceasta sau să fi fost informate despre colectarea lor.

Comunitatea Martorilor lui Iehova și congregaţiile care depind de ea ar organiza și ar coordona
activitatea de predicare din casă în casă a membrilor lor, printre altele prin întocmirea unor hărţi pe
baza cărora sectoarele ar fi repartizate între membrii predicatori şi prin păstrarea unor fișe
referitoare la predicatorii și la numărul de publicații ale comunităţii difuzate de aceştia. În plus,
congregaţiile Comunităţii Martorilor lui Iehova ar administra o listă a persoanelor care și-au
exprimat dorința de a nu mai fi vizitate de membrii predicatori; datele cu caracter personal care
figurează în această listă ar fi utilizate de membrii comunității.

Cererea de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus (Curtea Administrativă
Supremă, Finlanda) urmăreşte, în esenţă, să se stabilească dacă comunitatea este supusă
respectării normelor dreptului Uniunii în materie de protecţie a datelor cu caracter personal
,ca urmare a faptului că membrii săi, atunci când îşi desfăşoară activitatea de predicare din casă în
casă, pot fi determinaţi să ia note care transcriu conţinutul discuţiei lor şi, în special, orientarea
religioasă a persoanelor pe care le-au vizitat.

În hotărârea pronunţată astăzi, Curtea de Justiţie consideră mai întâi că activitatea de predicare
din casă în casă a membrilor Comunității Martorilor lui Iehova nu intră sub incidenţa
excepţiilor prevăzute de dreptul Uniunii în materie de protecţie a datelor cu caracter
personal. În special, activitatea menţionată nu este o activitate exclusiv personală sau domestică
cu privire la care acest drept nu se aplică. Împrejurarea că activitatea de predicare din casă în
casă este protejată de dreptul fundamental la libertatea de conştiinţă şi de religie, consacrat la
articolul 10 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, nu are ca efect să
îi confere un caracter exclusiv personal sau domestic, ca urmare a faptului că aceasta depăşeşte
sfera privată a unui membru predicator al unei comunități religioase. (49, 50, 51)

În continuare, Curtea aminteşte că normele dreptului Uniunii în materie de protecţie a datelor cu
caracter personal se aplică, totuşi, prelucrării manuale a datelor numai atunci când acestea din
urmă sunt cuprinse sau sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență.  În speţă,
întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată într-un mod care nu este
automatizat, se ridică problema dacă datele prelucrate astfel sunt cuprinse sau sunt destinate să
facă parte dintr-un astfel de sistem de evidență.  În această privinţă, Curtea concluzionează că
noțiunea „sistem de evidență” acoperă orice serie de date cu caracter personal colectate în
cadrul unei activităţi de predicare din casă în casă şi care include numele și adresele, precum
și alte informații privind persoanele abordate, din moment ce aceste date sunt structurate potrivit
unor criterii specifice care permit, în practică, să fie recuperate cu uşurinţă în scopul unei utilizări
ulterioare. Pentru ca o astfel de serie de date să intre în sfera acestei noţiuni, nu este necesar ca
ea să cuprindă fişe, liste specifice sau alte sisteme de căutare.

Prelucrarea de date cu caracter personal efectuată în cadrul activităţii de predicare din casă în
casă trebuie, prin urmare, să respecte normele dreptului Uniunii în materie de protecţie a datelor
cu caracter personal.

În ceea ce priveşte aspectul de a şti cine poate fi considerat operator de date cu caracter personal,
Curtea aminteşte că noţiunea „operator” poate privi mai mulți actori care participă la această
prelucrare, fiecare dintre ei fiind în acest caz supus normelor dreptului Uniunii în materie de
protecție a datelor cu caracter personal. Acești actori pot fi implicați în diferite stadii ale prelucrării
și în diferite grade, astfel încât nivelul de răspundere al fiecăruia dintre ei trebuie să fie evaluat
ținând seama de toate împrejurările pertinente ale speței (65, 66). Curtea constată de asemenea
că nicio dispoziție din dreptul Uniunii nu permite să se considere că stabilirea scopurilor și a
mijloacelor de prelucrare trebuie să se efectueze prin orientări scrise sau prin instrucțiuni din
partea operatorului. (67) În schimb, o persoană fizică sau juridică care influențează, în scopuri
proprii, prelucrarea datelor cu caracter personal și care participă, ca urmare a acestui fapt, la
stabilirea scopurilor și a mijloacelor prelucrării respective poate fi considerată ca fiind operator.

În plus, responsabilitatea comună a mai multor actori nu presupune ca fiecare dintre aceştia să
aibă acces la datele cu caracter personal.

În speţă, reiese că Comunitatea Martorilor lui Iehova, prin faptul că organizează, coordonează și
promovează activitatea de predicare a membrilor săi, participă, împreună cu membrii săi
predicatori, la stabilirea scopului și a mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale
persoanelor abordate, aspect a cărui stabilire este însă de competenţa instanței finlandeze având
în vedere ansamblul împrejurărilor speței. Această constatare nu este repusă în discuție de
principiul autonomiei organizaționale a comunităților religioase, garantat la articolul 17 TFUE.

Curtea concluzionează că dreptul Uniunii în materie de protecţie a datelor cu caracter personal
permite ca o comunitate religioasă să fie considerată operator, împreună cu membrii săi
predicatori, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de aceştia
din urmă în cadrul unei activităţi de predicare din casă în casă organizate, coordonate și
încurajate de această comunitate, fără să fie necesar ca respectiva comunitate să aibă acces la
date şi fără să fie necesar să se fi stabilit că ea a dat membrilor săi orientări scrise sau instrucțiuni
referitoare la o astfel de prelucrare.

Comunicat de presă Hotărârea în cauza C-25/17

Sursa aici

 

Share.

About Author

Privacy and Technology Lawyer

Leave A Reply