LEGE nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Se înfiinţează Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea naţională de
supraveghere, ca autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi
independentă faţă de orice alte autoritate a administraţiei publice, ca şi faţă
de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat, care exercită
atribuţiile ce îi sunt date în competenţă prin dispoziţiile legale din domeniul
prelucrării datelor cu caracter personal şi al liberei circulaţii a acestor date.

(2)Autoritatea naţională de supraveghere are drept obiectiv apărarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a
dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea
datelor cu caracter personal şi cu libera circulaţie a acestor date.

(3)Atribuţiile Autorităţii naţionale de supraveghere sunt, în principal,
reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general
privind protecţia datelor, şi prin legislaţia naţională de transpunere a
Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al
executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare
a deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene seria L nr. 119 din 4 mai 2016.
(la data 25-mai-2018 Art. 1, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea
129/2018 )
(31)Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale se asigură Autorităţii naţionale de
supraveghere, la un nivel corespunzător, resurse umane, tehnice şi
financiare, sediu şi infrastructură.
(la data 24-iun-2018 Art. 1, alin. (3) din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea
129/2018 )

(4)Sediul Autorităţii naţionale de supraveghere este în municipiul Bucureşti.

Art. 2

(1)Autoritatea naţională de supraveghere îşi exercită atribuţiile în mod
transparent şi imparţial.

(2)În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea naţională de supraveghere nu
se substituie autorităţilor publice.

(3)Autoritatea naţională de supraveghere nu poate fi supusă nici unui
mandat imperativ sau reprezentativ, nici unor influenţe externe directe sau
indirecte ori vreunei instrucţiuni sau dispoziţii de la o parte externă, în cadrul
îndeplinirii sarcinilor şi al exercitării competenţelor sale.
(la data 24-iun-2018 Art. 2, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea
129/2018 )

Art. 3

(1)Autoritatea naţională de supraveghere este condusă de un preşedinte, a
cărui funcţie este asimilată, din punctul de vedere al funcţiei de reprezentare,
ordinii de precădere, drepturilor salariale şi rangului de demnitate, celei de
secretar de stat.

(2)Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii naţionale de
supraveghere şi o reprezintă în faţa Senatului şi a Camerei Deputaţilor, în
raporturile cu Guvernul, ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice,
organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice
române şi străine.

(3)În activitatea de conducere a Autorităţii naţionale de supraveghere
preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, a cărui funcţie este asimilată,
din punctul de vedere al funcţiei de reprezentare, ordinii de precădere,
drepturilor salariale şi rangului de demnitate, celei de subsecretar de stat.

(4)Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere este ordonator
principal de credite.

(5)În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Autorităţii naţionale de
supraveghere emite decizii şi instrucţiuni obligatorii pentru autorităţile şi
instituţiile publice, persoanele juridice de drept privat şi orice alte organisme,
precum şi pentru persoanele fizice a căror activitate intră sub incidenţa
legislaţiei referitoare la protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, denumite în continuare entităţi.
(la data 24-iun-2018 Art. 3, alin. (5) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea
129/2018 )

(6)Deciziile şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

(7)În exercitarea atribuţiilor legale ale Autorităţii naţionale de supraveghere,
entităţile prevăzute la alin. (5) sunt obligate să îi acorde sprijinul solicitat şi
să îi comunice sau, după caz, să îi pună la dispoziţie informaţiile,
documentele sau actele pe care le deţin, în condiţiile legii.
(la data 24-iun-2018 Art. 3, alin. (7) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea
129/2018 )

Art. 4

(1)Activitatea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a personalului Autorităţii
naţionale de supraveghere are caracter public.

(2)La cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor sau datorită
unor motive întemeiate, preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere
poate decide asupra caracterului confidenţial al activităţii desfăşurate în acest
caz.

Art. 5

(1)Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere prezintă anual rapoarte
de activitate în şedinţa plenară a Senatului. Rapoartele trebuie să cuprindă
informaţii relevante cu privire la activitatea Autorităţii naţionale de
supraveghere. Ele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau
măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în
legătură cu prelucrarea datelor personale.

(2)Raportul anual se transmite Senatului României, Camerei Deputaţilor,
Guvernului României, Comisiei Europene şi Comitetului european pentru
protecţia datelor. Raportul anual se dă publicităţii în cel mult 30 de zile de la
data transmiterii către Senatul României.
(la data 24-iun-2018 Art. 5, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea
129/2018 )

CAPITOLUL II: Numirea şi eliberarea din funcţie a preşedintelui
şi vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere

Art. 6

(1)Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere sunt
numiţi de Senat, pentru un mandat cu durata de 5 ani. Mandatul
preşedintelui şi al vicepreşedintelui poate fi reînnoit o singură dată.

(2)Poate fi numită în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al
Autorităţii naţionale de supraveghere orice persoană cu cetăţenia română,
absolventă a unei instituţii de învăţământ superior juridic, în condiţiile legii.
Preşedintele şi vicepreşedintele sunt persoane independente politic, cu o
solidă competenţă profesională, inclusiv în domeniul protecţiei datelor cu
caracter personal, o vechime de minimum 10 ani în specialitate, o bună
reputaţie şi care se bucură de o înaltă probitate civică.
(la data 25-mai-2018 Art. 6, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din
Legea 129/2018 )

(3)Calitatea de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de
supraveghere este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu
excepţia funcţiilor didactice.

(4)Pe perioada în care ocupă aceste funcţii, preşedintele şi vicepreşedintele
Autorităţii naţionale de supraveghere nu pot face parte din partide sau din
alte structuri politice şi nu au dreptul să deţină, direct ori indirect, acţiuni sau
părţi sociale la societăţi comerciale cu obiect de activitate în domenii care se
află în competenţa Autorităţii naţionale de supraveghere.

Art. 7

(1)Propunerile de candidaţi pentru funcţia de preşedinte sau de
vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere se fac de către Biroul
permanent al Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele
două Camere ale Parlamentului.

(2)Candidaţii depun la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi
validări a Senatului actele prin care dovedesc că îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege pentru a exercita funcţia de preşedinte sau de
vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere. Candidaţii vor fi
audiaţi de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări. Senatul
hotărăşte asupra numirii acestora, după audierea în plen.

(3)Numirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de
supraveghere se face cu votul majorităţii senatorilor. Dacă la primul tur de
scrutin nu se obţine această majoritate, se va organiza un nou tur de scrutin
la care vor participa numai candidaţii situaţi pe primele două locuri la turul de
scrutin anterior.

Art. 8

(1)Mandatul de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte al Autorităţii
naţionale de supraveghere începe pe data numirii şi durează până la
instalarea în funcţie a noului preşedinte, respectiv vicepreşedinte.

(2)Înainte de începerea exercitării mandatului, preşedintele şi
vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere vor depune în faţa
plenului Senatului următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile
ţării şi să apăr drepturile şi libertăţile cetăţenilor, îndeplinindu-mi cu bunăcredinţă
şi imparţialitate atribuţiile de preşedinte/vicepreşedinte al Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Aşa sămi
ajute Dumnezeu!”

(3)Jurământul poate fi depus, după caz, şi fără formula religioasă.
(4)Refuzul depunerii jurământului conduce la infirmarea numirii în funcţie a
preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de
supraveghere şi deschide procedura pentru o nouă numire în funcţie.

Art. 9
(1)Mandatul preşedintelui, respectiv al vicepreşedintelui Autorităţii naţionale
de supraveghere încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din
funcţie, incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private, imposibilitate de
a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen
medical de specialitate, în cazul pensionării din oficiu ori în caz de deces.
(2)Revocarea din funcţie a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui
Autorităţii naţionale de supraveghere se face de plenul Senatului, ca urmare
a încălcării grave a dispoziţiilor prezentei legi, dacă nu mai îndeplineşte
condiţiile cerute de lege pentru numire sau în cazul unor abateri grave în
îndeplinirea atribuţiilor.
(3)Demisia, incompatibilitatea, îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru
limită de vârstă prevăzute de lege, imposibilitatea de îndeplinire a funcţiei
sau decesul se constată de către Biroul permanent al Senatului, în cel mult
15 zile de la apariţia cauzei care determină încetarea mandatului.
(4)Perioada de îndeplinire a funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte al
Autorităţii naţionale de supraveghere constituie vechime în specialitate
juridică.
(la data 25-mai-2018 Art. 9 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Legea
129/2018 )
CAPITOLUL III: Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedintelui
Autorităţii naţionale de supraveghere

Art. 10

(1)Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere are, în principal,
următoarele atribuţii:
a)organizează şi coordonează activitatea Autorităţii naţionale de
supraveghere;
b)asigură monitorizarea aplicării Regulamentului general privind protecţia
datelor;
c)asigură monitorizarea aplicării legislaţiei naţionale de transpunere a
Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului privind
protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter
personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării,
investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru
2008/977/JAI a Consiliului;
d)asigură monitorizarea aplicării şi a altor dispoziţii legale privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
e)poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau
modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea
datelor cu caracter personal; este solicitat, în vederea emiterii de avize, în
numele Autorităţii naţionale de supraveghere, atunci când se elaborează
proiecte de acte normative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor
persoanelor, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal;
f)primeşte şi urmăreşte soluţionarea, în condiţiile legii, a petiţiilor şi cererilor
adresate Autorităţii naţionale de supraveghere şi decide asupra acestora;
g)încadrează, în condiţiile legii, personalul Autorităţii naţionale de
supraveghere şi exercită dreptul de autoritate administrativă şi disciplinară
asupra acestora;
h)exercită funcţia de ordonator principal de credite;
i)asigură cooperarea cu instituţii similare din străinătate şi reprezentarea în
cadrul Comitetului european pentru protecţia datelor, prevăzut la art. 68 din
Regulamentul general privind protecţia datelor;
j)îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de prezenta lege, de actele
normative care reglementează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date şi de Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Autorităţii naţionale de supraveghere.
(2)În cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere se organizează şi
funcţionează cabinetul preşedintelui, iar angajarea personalului acestuia se
efectuează în condiţiile legii.
(la data 25-mai-2018 Art. 10 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 8. din Legea
129/2018 )

Art. 11

(1)Atribuţiile vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere sunt
prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia.

(2)Vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere îndeplineşte
atribuţiile preşedintelui în caz de imposibilitate temporară de exercitare a
funcţiei de către acesta.

Art. 12

(1)Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere îşi exercită atribuţiile
de control din oficiu sau la cerere.
(la data 25-mai-2018 Art. 12, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din
Legea 129/2018 )

(2)Cererile pot fi adresate de orice persoană fizică, fără deosebire de
cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă politică sau convingeri religioase, precum
şi de persoane juridice.
(la data 25-mai-2018 Art. 13 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 10. din Legea
129/2018 )

Art. 14

(1)Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere,
precum şi personalul acesteia au acces, în condiţiile legii, la documentele
clasificate deţinute de autorităţile publice sau de alte persoane juridice, în
măsura în care acestea sunt necesare pentru exercitarea atribuţiilor
prevăzute de lege.
(2)Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere,
precum şi personalul acesteia au obligaţia de a nu divulga sau de a nu face
publice informaţiile sau documentele clasificate la care au avut acces.
Această obligaţie se menţine şi după încetarea activităţii persoanelor
respective în cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere, sub sancţiunea
prevăzută de legea penală.

CAPITOLUL III
Exercitarea atribuţiilor de control şi de
soluţionare a plângerilor

SECŢIUNEA 1: Activitatea de control

Art. 14 ind 1
(1)Autoritatea naţională de supraveghere efectuează investigaţii, în cazurile
şi condiţiile prevăzute în competenţa sa, prin personalul împuternicit în acest
scop, potrivit legii, de către preşedintele Autorităţii naţionale de
supraveghere, denumit în continuare personal de control.

(2)Personalul de control are dreptul să efectueze investigaţii, inclusiv
inopinate, să ceară şi să obţină de la operator şi persoana împuternicită de
operator, precum şi, după caz, de la reprezentantul acestora, la faţa locului
şi/sau în termenul stabilit, orice informaţii şi documente, indiferent de
suportul de stocare, să ridice copii de pe acestea, să aibă acces la oricare
dintre incintele operatorului şi persoanei împuternicite de operator, precum şi
să aibă acces şi să verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a
datelor, necesare desfăşurării investigaţiei, în condiţiile legii.

(3)În situaţia în care personalul de control este împiedicat în orice mod în
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), Autoritatea naţională de
supraveghere poate solicita autorizarea judiciară dată prin încheiere de către
preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de
acesta. O copie a autorizaţiei judiciare se comunică obligatoriu entităţii
controlate înainte de începerea investigaţiei.

(4)Cererea de autorizare se judecă în camera de consiliu, fără citarea
părţilor. Judecătorul se pronunţă asupra cererii de autorizare în termen de cel
mult 48 de ore de la data înregistrării cererii. Încheierea se motivează şi se
comunică Autorităţii naţionale de supraveghere şi entităţii controlate în
termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

(5)În cazul în care investigaţia trebuie desfăşurată, inclusiv simultan, în mai
multe spaţii deţinute de către entitatea controlată, Autoritatea naţională de
supraveghere va introduce o singură cerere, instanţa pronunţându-se printro
încheiere în care se vor indica spaţiile în care urmează să se desfăşoare
investigaţia.

(6)Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informaţiile de natură să
justifice investigaţia, iar judecătorul sesizat este ţinut să verifice dacă cererea
este întemeiată.

(7)Încheierea prevăzută la alin. (3) poate fi atacată cu contestaţie la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 72 de ore de la comunicarea
acesteia potrivit alin. (4). Contestaţia nu este suspensivă de executare.

(8)În toate situaţiile, investigaţia nu poate începe înainte de ora 8,00 şi nu
poate continua după ora 18,00 şi trebuie efectuată în prezenţa persoanei la
care se efectuează investigaţia sau a reprezentantului său. Investigaţia poate
continua şi după ora 18,00 numai cu acordul scris al persoanei la care se
efectuează aceasta sau a reprezentantului său.

(9)Identificarea şi păstrarea obiectelor, precum şi punerile de sigilii se fac
conform dispoziţiilor din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală, cu modificările şi completările ulterioare.

(10)Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune efectuarea de
expertize şi audierea persoanelor ale căror declaraţii sunt considerate
relevante şi necesare desfăşurării investigaţiei.

(11)În activitatea de control, Autoritatea naţională de supraveghere poate
dispune aplicarea de măsuri corective prevăzute la art. 58 alin. (2) din
Regulamentul general privind protecţia datelor, inclusiv de sancţiuni
contravenţionale, poate formula recomandări şi poate sesiza alte autorităţi
competente, după caz.

(12)În cazul operaţiunilor comune desfăşurate pe teritoriul României la care
participă şi personalul desemnat de o altă autoritate de supraveghere dintrun
stat membru al Uniunii Europene, acesta îşi îndeplineşte atribuţiile în
limitele împuternicirii emise de preşedintele Autorităţii naţionale de
supraveghere.

Art. 14 ind 2

(1)Sancţiunile contravenţionale principale pe care le aplică Autoritatea
naţională de supraveghere, potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) şi i) din
Regulamentul general privind protecţia datelor, sunt mustrarea şi amenda.
Aplicarea amenzii se face în condiţiile art. 83 din Regulamentul general
privind protecţia datelor.

(2)În cazul în care există posibilitatea ca, prin operaţiunile de prelucrare pe
care un operator sau o persoană împuternicită de operator intenţionează să
le efectueze, să se încalce legislaţia aplicabilă, Autoritatea naţională de
supraveghere emite o avertizare, potrivit art. 58 alin. (2) lit. a) din
Regulamentul general privind protecţia datelor.

(3)În funcţie de circumstanţele fiecărui caz, măsurile prevăzute la alin. (1) şi
(2) pot fi aplicate în mod distinct sau alături de alte măsuri corective
prevăzute la art. 58 alin. (2) din Regulamentul general privind protecţia
datelor şi la art. 143
alin. (5) şi (6) din prezenta lege.

(4)Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate în termen de 3 ani de la
data săvârşirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp sau al celor
constând în săvârşirea, în baza aceleiaşi rezoluţii, la intervale diferite de
timp, a mai multor acţiuni sau inacţiuni, care prezintă, fiecare în parte,
conţinutul aceleiaşi contravenţii, prescripţia începe să curgă de la data
constatării sau de la data încetării ultimului act ori fapt săvârşit, dacă acest
moment intervine anterior constatării.

(5)Termenul de prescripţie prevăzut la alin. (4) se întrerupe prin efectuarea
oricărui act de procedură în cazul investigat, fără să poată depăşi 4 ani de la
data săvârşirii faptei. Întreruperea produce efecte faţă de toţi participanţii la
săvârşirea respectivei încălcări.

(6)Amenzile prevăzute la alin. (1), stabilite în euro la art. 83 alin. (4)-(6) din
Regulamentul general privind protecţia datelor, se aplică şi se achită în lei, la
cursul oficial al Băncii Naţionale a României de la data aplicării.

Art. 14 ind 3

(1)În cazul prelucrărilor care intră în competenţa de control a Autorităţii
naţionale de supraveghere, cu excepţia celor transfrontaliere, constatarea
faptelor şi aplicarea măsurilor prevăzute la art. 142
alin. (1) şi (2) se fac prin
proces-verbal de constatare/sancţionare încheiat de personalul de control.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care cuantumul
amenzii depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, aplicarea
amenzii se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de
supraveghere, care are la bază procesul-verbal de constatare şi raportul
personalului de control.

(3)În cazul prelucrărilor transfrontaliere care atrag competenţa Autorităţii
naţionale de supraveghere în calitate de autoritate de supraveghere
principală, constatarea faptelor se face prin proces-verbal încheiat de
personalul de control, iar aplicarea măsurilor prevăzute la art. 142
alin. (1) şi
(2), prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, care
are la bază procesul-verbal de constatare şi raportul personalului de control.

(4)Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul în care
autoritatea de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene a
refuzat propunerea de a acţiona în calitate de autoritate de supraveghere
principală, înaintată de Autoritatea naţională de supraveghere.

(5)Aplicarea măsurilor corective care constau în obligarea operatorului sau a
persoanei împuternicite de operator să respecte cererile persoanei vizate de
exercitare a drepturilor, să asigure conformitatea operaţiunilor de prelucrare
cu dispoziţiile legale aplicabile, obligarea operatorului să informeze persoana
vizată cu privire la o încălcare a protecţiei datelor cu caracter personal se
poate face prin proces-verbal de constatare/sancţionare încheiat de
personalul de control sau prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de
supraveghere.

(6)Aplicarea măsurilor corective care constau, după caz, în limitarea
temporară sau definitivă, interdicţia asupra prelucrării, rectificarea sau
ştergerea datelor cu caracter personal, restricţionarea prelucrării, notificarea
acestor acţiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter
personal, retragerea unei certificări sau obligarea organismului de certificare
să retragă o certificare eliberată sau să nu elibereze o certificare în cazul în
care cerinţele de certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite, suspendarea
fluxurilor de date către un destinatar dintr-o ţară terţă sau către o
organizaţie internaţională se dispune numai prin decizie a preşedintelui
Autorităţii naţionale de supraveghere.

(7)Decizia trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente:
datele de identificare ale Autorităţii naţionale de supraveghere şi numele
reprezentantului legal al acesteia, datele de identificare ale
operatorului/persoanei împuternicite de operator, codul numeric personal,
după caz, descrierea faptelor şi a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la
individualizarea măsurii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabileşte
şi se sancţionează fapta, măsurile corective aplicate, termenul şi modalitatea
de plată a amenzii, după caz, termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa
de judecată competentă.

Art. 14 ind 4

(1)Împotriva procesului-verbal de constatare/sancţionare şi/sau a deciziei de
aplicare a măsurilor corective, după caz, operatorul sau persoana
împuternicită de operator poate introduce contestaţie la secţia de contencios
administrativ a tribunalului competent, în termen de 15 zile de la înmânare,
respectiv de la comunicare. Hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia
poate fi atacată numai cu apel. Apelul se judecă de curtea de apel
competentă. În toate cazurile, instanţele competente sunt cele din România.

(2)Procesul-verbal de constatare/sancţionare sau decizia preşedintelui
Autorităţii naţionale de supraveghere necontestată în termen de 15 zile de la
data înmânării, respectiv comunicării, constituie titlu executoriu fără vreo altă
formalitate. Introducerea contestaţiei prevăzute la alin. (1) suspendă numai
plata amenzii, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.

(3)Termenul de plată a amenzii este de 15 zile de la data înmânării,
respectiv de la data comunicării procesului-verbal de constatare/sancţionare
sau a deciziei preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere.

Art. 14 ind 5

(1)Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune publicarea de către
operator sau persoana împuternicită de operator a oricărei măsuri corective
aplicate, cu suportarea de către aceştia a costurilor aferente.

(2)În cazul nerespectării măsurilor dispuse sau în cazul refuzului tacit sau
expres de furnizare a tuturor informaţiilor şi documentelor solicitate în cadrul
procedurii de investigaţie ori în cazul refuzului de supunere la investigaţie,
Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune, prin decizie, aplicarea
unei amenzi cominatorii de până la 3.000 lei pentru fiecare zi de întârziere,
calculată de la data stabilită prin decizie.

(3)Decizia prevăzută la alin. (2) constituie titlu executoriu fără vreo altă
formalitate. Împotriva acestei decizii se poate introduce contestaţie în
condiţiile art. 144
alin. (1).

Art. 14 ind 6

(1)Procedura de efectuare a investigaţiilor de către personalul de control al
Autorităţii naţionale de supraveghere, în exercitarea atribuţiilor legale, se
reglementează prin decizia preşedintelui Autorităţii naţionale de
supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, constatarea şi
aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează cu respectarea
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA 2: Activitatea de soluţionare a plângerilor

Art. 14 ind 7
(1)Orice persoană vizată care consideră că prelucrarea datelor sale cu
caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare are dreptul de a
depune plângere la Autoritatea naţională de supraveghere, în special în cazul
în care reşedinţa sa obişnuită, locul său de muncă sau presupusa încălcare se
află sau, după caz, are loc pe teritoriul României. Plângerea poate fi depusă
inclusiv prin mijloacele electronice de comunicare.

(2) Plângerea se înaintează personal sau prin reprezentant, cu anexarea
împuternicirii emise în condiţiile legii de un avocat sau a procurii notariale,
după caz. Plângerea poate fi depusă şi de către mandatarul persoanei vizate
care este soţ sau rudă până la gradul al doilea inclusiv.

(3)În cazul în care plângerea este depusă prin intermediul unui organism, al
unei organizaţii, al unei asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, acestea
trebuie să dovedească faptul că au fost constituite legal, cu un statut ce
prevede obiective de interes public, şi că sunt active în domeniul protecţiei
drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia
datelor lor cu caracter personal. În acest caz, la plângere se anexează
inclusiv împuternicirea sau procura notarială, după caz, conform alin. (2), din
care să rezulte limitele mandatului acordat de persoana vizată.

Art. 14 ind 8

(1)Procedura de soluţionare a plângerilor se reglementează prin decizie a
preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

(2)Autoritatea naţională de supraveghere informează persoana vizată cu
privire la admisibilitatea plângerii, în termen de cel mult 45 de zile de la
înregistrare. În cazul în care se constată că informaţiile din plângere sau
documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, Autoritatea
naţională de supraveghere solicită persoanei vizate să completeze plângerea
pentru a putea fi considerată admisibilă în vederea efectuării unei
investigaţii. Un nou termen de cel mult 45 de zile curge de la data
completării plângerii.

(3)Autoritatea naţională de supraveghere informează persoana vizată în
legătură cu evoluţia sau cu rezultatul investigaţiei întreprinse în termen de 3
luni de la data la care s-a comunicat acesteia că plângerea este admisibilă
potrivit alin. (2). Informarea va cuprinde şi calea de atac împotriva Autorităţii
naţionale de supraveghere.

(4)Dacă este necesară efectuarea unei investigaţii mai amănunţite sau
coordonarea cu alte autorităţi de supraveghere în conformitate cu art. 57
alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecţia datelor, Autoritatea
naţională de supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluţia
investigaţiei, din 3 în 3 luni, până la finalizarea acesteia. Rezultatul
investigaţiei se aduce la cunoştinţa persoanei vizate în termen de cel mult 45
de zile de la finalizarea acesteia.

(5)În cadrul procedurii de soluţionare a plângerilor, investigaţiile se
efectuează în conformitate cu dispoziţiile art. 141
-146
.
(6)În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (2)-(4), persoana vizată se poate
adresa secţiei de contencios administrativ a tribunalului competent, după
parcurgerea procedurii prealabile prevăzute de Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Recursul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile,
instanţele competente sunt cele din România.

CAPITOLUL III

Căi de atac judiciare

Art. 14 ind 9

(1)Dacă în urma exercitării atribuţiilor sale legale, Autoritatea naţională de
supraveghere apreciază că au fost încălcate oricare dintre drepturile
persoanelor vizate garantate de reglementările legale din domeniul protecţiei
datelor personale, poate sesiza instanţa competentă, potrivit legii. Persoana
vizată dobândeşte de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citată în
această calitate. Dacă persoana vizată îşi însuşeşte acţiunea, încetează
calitatea procesuală activă a Autorităţii naţionale de supraveghere. Dacă
persoana vizată nu îşi însuşeşte acţiunea formulată de Autoritatea naţională
de supraveghere, instanţa anulează cererea potrivit Codului de procedură
civilă.

(2)Acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac
ordinare sau extraordinare, formulate de Autoritatea naţională de
supraveghere, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

(3)Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi persoanei vizate care îşi însuşeşte
acţiunea formulată de Autoritatea naţională de supraveghere în condiţiile
alin. (1).

Art. 14 ind 10

(1)Contestarea actelor emise de Autoritatea naţională de supraveghere în
activitatea de control şi de soluţionare a plângerilor se efectuează potrivit art.
144
şi 148
.
(2)Actele administrative emise de Autoritatea naţională de supraveghere în
exercitarea atribuţiilor legale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot fi
contestate la secţia de contencios administrativ a tribunalului competent.

(3)Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care
prezenta lege nu dispune altfel.

Art. 14 ind 11

(1)Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii
naţionale de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa
instanţei competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislaţia
aplicabilă, care le-au fost încălcate.

(2)În cazul în care a fost introdusă o cerere în justiţie cu acelaşi obiect şi
având aceleaşi părţi, Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune
suspendarea sau/şi clasarea plângerii, după caz.

(3)Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de
date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei
competente pentru repararea acestuia.

(4)Instanţa competentă este cea de la sediul operatorului sau al persoanei
împuternicite de operator ori de la reşedinţa obişnuită a persoanei vizate.
Cererea este scutită de taxă de timbru.
(la data 25-mai-2018 capitolul III completat de Art. I, punctul 11. din Legea 129/2018 )

CAPITOLUL IV: Organizarea şi funcţionarea Autorităţii
naţionale de supraveghere

Art. 15

(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare, împreună cu structura
organizatorică a Autorităţii, se întocmesc de Autoritatea naţională de
supraveghere şi se aprobă de Biroul permanent al Senatului.
(la data 24-iun-2018 Art. 15, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 12. din
Legea 129/2018 )

(2)Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 85. Statul de
funcţii şi structura posturilor pe compartimente se aprobă de preşedintele
Autorităţii naţionale de supraveghere.
(la data 24-iun-2018 Art. 15, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 12. din
Legea 129/2018 )
(la data 24-iun-2018 Art. 15, alin. (3) din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 13. din
Legea 129/2018 )
(la data 24-iun-2018 Art. 15, alin. (4) din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 13. din
Legea 129/2018 )

 

Art. 16

(1)Personalul Autorităţii naţionale de supraveghere este format din
funcţionari publici sau, după caz, personal contractual şi se încadrează prin
examen sau concurs, în condiţiile legii.

(2)Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Autorităţii
naţionale de supraveghere se stabilesc prin fişa postului, pe baza
regulamentului de organizare şi funcţionare.

(3)Numirea, angajarea, promovarea, modificarea şi încetarea raporturilor de
serviciu şi, după caz, de muncă ale personalului Autorităţii naţionale de
supraveghere se fac prin decizie a preşedintelui acesteia, în condiţiile legii.
(la data 24-iun-2018 Art. 16, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 14. din
Legea 129/2018 )
(3 ind1)Activitatea desfăşurată de personalul de specialitate cu studii juridice în
cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere constituie vechime în
specialitatea studiilor absolvite.
(3 ind 2)Personalul de conducere şi execuţie de altă specialitate decât cea juridică
din cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere beneficiază de vechime în
specialitatea studiilor absolvite.
(la data 24-iun-2018 Art. 16, alin. (3) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 15. din
Legea 129/2018 )

(4)Personalul Autorităţii naţionale de supraveghere nu poate deţine acţiuni
sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domenii
care se află în competenţa acesteia şi nu poate avea calitatea de membru în
organele de conducere ale unor asemenea societăţi.

(5)Încălcarea prevederilor prezentei legi, a legilor speciale care
reglementează domeniul de activitate al Autorităţii naţionale de supraveghere
sau a regulamentului de organizare şi funcţionare atrage răspunderea
penală, contravenţională sau disciplinară, după caz.

Art. 17

(1)Autoritatea naţională de supraveghere are un buget propriu, care face
parte integrantă din bugetul de stat.
(2)Autoritatea naţională de supraveghere, cu consultarea Guvernului, îşi
aprobă bugetul propriu şi îl înaintează Guvernului în vederea includerii în
bugetul de stat. Obiecţiile preşedintelui la proiectul de buget întocmit de
Guvern se prezintă Parlamentului pentru soluţionare.

Art. 18

Salarizarea personalului Autorităţii naţionale de supraveghere se realizează
corespunzător funcţiilor similare din aparatul celor două Camere ale
Parlamentului, în condiţiile legii.

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 19

(1)Baza de date şi evidenţele, inclusiv arhiva şi celelalte documente deţinute
şi gestionate de Avocatul Poporului, referitoare la activitatea de protecţie a
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, se preiau
de către Autoritatea naţională de supraveghere, pe bază de protocol de
predare-primire, încheiat în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei legi.
*) Termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) se prorogă până la data de 31
decembrie 2005.
(la data 03-oct-2005 Art. 19, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. 1 din Ordonanta
urgenta 131/2005 )

(2)La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea naţională de
supraveghere preia activitatea de protecţie a persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi personalul aferent acestei
activităţi de la instituţia Avocatul Poporului.

(3)Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va pune la
dispoziţie Autorităţii naţionale de supraveghere spaţiul şi dotările necesare
desfăşurării activităţii acesteia.

(4)După adoptarea regulamentului prevăzut la art. 15 alin. (3), dar nu mai
târziu de termenul prevăzut la alin. (1), Autoritatea naţională de
supraveghere va încadra personalul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor
prevăzute de lege.

Art. 20

(1)Numărul de 37 de posturi şi fondurile aferente funcţionării Autorităţii
naţionale de supraveghere se asigură prin diminuarea corespunzătoare a
numărului de posturi şi a fondurilor aprobate pentru Avocatul Poporului.
(2)Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările
prevăzute la alin. (1) în structura bugetului de stat, în structura şi volumul
bugetelor celor două instituţii – Avocatul Poporului şi Autoritatea naţională de
supraveghere -, precum şi în anexele la acestea.

Art. 21

Până la împlinirea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1), Avocatul Poporului
va îndeplini în continuare atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protecţiei
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(la data 25-mai-2018 Art. 22 din capitolul V abrogat de Art. V, alin. (1) din Legea
129/2018 )

Art. 23

1.Declaraţia formulată la art. 2 pct. 3 din Legea nr. 682/2001 privind
ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea
automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28
ianuarie 1981, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din
21 decembrie 2001, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„3. La art. 3 pct. 2 lit. c):
Prezenta convenţie se aplică şi prelucrărilor de date cu caracter personal
efectuate prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte dintr-un
sistem de evidenţă sau care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea
sistem.
Autoritatea naţională competentă este Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.”

Art. 24

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Biroul permanent al Senatului va
transmite, în termen de 10 zile, Comisiei juridice, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări propunerile de candidaţi pentru funcţia de preşedinte şi
de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere, în conformitate cu
prevederile art. 7.

-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României,
republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NĂSTASE
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
TEODOR MELEŞCANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 391 din data de 9 mai 2005

Share.

About Author

Privacy and Technology Lawyer

Leave A Reply